عناوين مطالب وبلاگ
- کاهش تدریجی درآمد سازمان تامین اجتماعی با عدم بررسی دفاترقانونی بنگاههای اقتصادی:
- هشدار! جایگزینی نیروهای کار جدید توصیه شده بجای نیروهای کار قدیمی:
- شگرد جدید بعضی ازکارفرمایان درخصوص قراردادهای کار:
- سرانجام یک بخشنامه تبعیض آمیز:
- قانون کارجمهوری اسلامی ایران کمترین هدیه ای است که به کارگران ایران اسلامی تقدیم شد:
- چرا بعضی ازکارگران واحدهای تولیدی تمایلی به بازنشستگی ندارند؟!
- رخدادهائی که می بایست ازوقوع آن جلوگیری می شد!
- نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:
- آنچه بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:
- نقش وجایگاه بیمه دررشد وشکوفائی اقتصادی:
- تحلیلی مختصرازشیوه افزایش سرمایه دربنگاههای تولیدی وصنعتی :
- دلهره واضطراب نیروهای کاربا فرارسیدن سال نو افزایش می یابد:
- راهکارهای مقابله با بحرانهای پس ازرفع موانع اقتصادی چیست؟
- علل پیدایش رکود اقتصادی مشخص گردید!
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت پنجم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت چهارم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت سوم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود:(قسمت دوم)
- کاهش تصنعی نرخ تورم منجر به رکود اقتصادی میشود: (قسمت اول)
- نقش تعاونیها درتنظیم بازار:
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد