اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

آنچه بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:

تصویر سایت اقتصادی

avatar

بررسی وتجزیه وتحلیل برخی از بنگاههای اقتصادی که سرانجام ناموفقی را تجربه نموده اند میتواند راهنما وراهگشا برای آن دسته ازبنگاههائی باشد که میخواهند ازتجارب تلخ بنگاههای ناموفق درجهت پیشرفت وترقی بنگاههای اقتصادی خود بهره برداری نموده تا به سرنوشت ناخوشایند آنها منجرنگردند.

اگر هیئت موسسین درهمان ابتدای تاسیس یک بنگاه اقتصادی بجای همفکری واتحاد بنای رقابت ناسالم را درپیش گرفته ودرصدد حذف یکدیگر برآیند و موقعیت برای افراد فرصت طلب فراهم شود ، مسلما"نمیتوانند شاهد یک بنگاه اقتصادی موفق باشند، زیرا مدیران نالایق وفرصت طلب بجای تلاش وکوشش درجهت اهداف بنگاه ، درصدد پرکردن جیب های خود خواهند بود و زمانی ازاین شیوه وروش دست خواهند کشید که چیزی ازآن بنگاه باقی نمانده وبه ورطه نیستی کشیده شده باشد.

اینگونه مدیران بنگاههای ناموفق درهمان ابتدا سعی می نمایند ازنیروهائی استفاده نمایند که ازطریق دوستان وآشنایان معرفی شده باشند. البته ازطریق آگهی درنشریات کثیرالانتشار اقدام به جذب نیرو می نمایند ، اما درهنگام مصاحبه همه افرادی که ازاین طریق معرفی شده باشند مردود شده وفقط نیروهای معرفی شده ازطرف دوستان و آشنایان مورد وثوق پذیرفته خواهندشد

دراینگونه بنگاههای اقتصادی که مدیر عامل آن رئیس هیئت مدیره نیز می باشد ، سعی می نماید که امورمالی واداری خودرا ازفردی انتخاب نماید که بی اندازه به آن اطمیان داشته وکاملا" محرم اسرارش باشد تابتواند بجای حسابداری، حسابسازی نماید وتا آنجائی که ممکن باشد ازپرداخت حق بیمه ومالیات متعلقه خودداری نماید وبعبارت دیگر حسابهارا بطورواقعی نشان نداده و هزینه های شخصی وغیر مرتبط مدیران را بحساب بنگاه منظور نمایند . جالب است بدانیم که اینگونه مدیران ازروشهای سنتی بجای روشهای علمی درکنترل ورود وخروج نیروهای کارخود اقدام می نمایند که شیوه ای بسیار ناپسند ووقیح بوده که حس حقارت را درنیروهای کار ایجاد می نماید.

بایستی اضافه شود که معاملات کلان توسط شخص مدیرعامل انجام گرفته وصورتحسابهای غیرواقعی تحویل حسابداری میگردد . ماهانه چندین بار فرم سفر وماموریت غیرواقعی تنظیم می نمایندوبجهت اینکه هزینه های سفر وماموریت خارج ازکشور شان ازنظر امورمالیاتی غیرقابل قبول می باشد ، آن رابحساب دیگری مثلا" قیمت تمام شده دارائیها منتقل می نمایند تا به سهولت توسط ممیزین قابل شناسائی نباشد.

معمولا" کالاهائی را که ازخارج خریداری می نمایند صورتحساب آن را ازامورمالی مخفی نگهمیدارند تا به همه تخلفات پی نبرده ونتوانند ازاین طریق مدیران را تحت فشار قرار دهند بهمین علت امور مالی نمیتواند ارقام دقیق وواقعی دارائی هارا اعلام نماید ، زیرا دسترسی به صورتحسابهای دارائیها وکالاهای خریداری شده را ندارد وازاین رواست که صورتهای مالی اینگونه بنگاههای اقتصادی غیر واقعی بوده ونمی تواند بیانگر وضعیت مالی بنگاه اقتصادی باشد.

البته دست درازی اینگونه مدیران فقط به معاملات انبوه ، ختم نمیشود بلکه حتی به حقوق ومزایای اندک نیروهای کارخود نیز چشم طمع دوخته وبعناوین مختلف ازپرداخت همه آن خودداری می ورزند وبرای اینکه آن عده از کارکنان مورد اطمینان خودرا راضی نگهدارند قسمتی ازحقوق آنان را درلیست جداگانه وبا عناوینی دیگر پرداخت می نمایند تا مشمول حق بیمه ومالیات نگردند.

با این توصیف هنگامیکه این مدیران جهت ادامه کار نیاز به تسهیلات پیدا می نمایند ، باروشهای مختلف وبا توجه به اینکه استحقاق دریافت چنین استهیلاتی را ندارند بطورمستمر وپی درپی ازبانکهای مختلف تسهیلاتی دریافت می نمایند وازاین همه تسهیلات بانکی درجهت امورشخصی وغیر مرتبط استفاده می نمایند ووقتی که قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بر نیامدند آنگاه سعی می نمایند ازطریق تهدید به اخراج نیروهای کار، مسئولین راتحت فشار قرار داده تا بنحوی بتوانند خودرا اززیربار این همه بدهی خلاص نمایند.

مدیران بنگاههای ناموفق ازهرطریق وروش تلاش می نمایند خودرا از بحرانهای ایجاد شده رها نمایند ولی بجهت اینکه همواره دارای اهدافی نا مقدس می باشند ، هرگز موفق نشده وانچه که باقی می ماند بنگاهی ورشکسته می باشد که بجهت اینکه قادر به پرداخت حقوق ومزایای نیروهای کار خود نمی باشند ، آنا ن را به واحد اشتغال وبیمه بیکاری معرفی می نمایند که این مسئله نیز خود تبعات ناخوشایندی را درپی دارد.

درخاتمه بایستی افزوده شود ، هدف از این توضیحات این است که بنگاههای ناموفق از بنگاههای موفق تمیز داده شده تا با پند آموزی از خطای این بنگاهها ، بنگاههای موفق بتوانند هرچه بیشتر به رشد وشکوفائی اقتصادی دست یابند تا ضمن جلوگیری از بیکاری نیروهای کار شاهد جذب بیشتر این نیروها توسط بنگاههای اقتصادی باشیم.

منبع: سایت اقتصادی

http://eghtesadi.avi.trade

[ شنبه 24 بهمن 1394 ] [ 18:32 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ