اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

آنچه بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:

تصویر سایت اقتصادی

avatar

بررسی وتجزیه وتحلیل برخی از بنگاههای اقتصادی که سرانجام ناموفقی را تجربه نموده اند میتواند راهنما وراهگشا برای آن دسته ازبنگاههائی باشد که میخواهند ازتجارب تلخ بنگاههای ناموفق درجهت پیشرفت وترقی بنگاههای اقتصادی خود بهره برداری نموده تا به سرنوشت ناخوشایند آنها منجرنگردند.

اگر هیئت موسسین درهمان ابتدای تاسیس یک بنگاه اقتصادی بجای همفکری واتحاد بنای رقابت ناسالم را درپیش گرفته ودرصدد حذف یکدیگر برآیند و موقعیت برای افراد فرصت طلب فراهم شود ، مسلما"نمیتوانند شاهد یک بنگاه اقتصادی موفق باشند، زیرا مدیران نالایق وفرصت طلب بجای تلاش وکوشش درجهت اهداف بنگاه ، درصدد پرکردن جیب های خود خواهند بود و زمانی ازاین شیوه وروش دست خواهند کشید که چیزی ازآن بنگاه باقی نمانده وبه ورطه نیستی کشیده شده باشد.

اینگونه مدیران بنگاههای ناموفق درهمان ابتدا سعی می نمایند ازنیروهائی استفاده نمایند که ازطریق دوستان وآشنایان معرفی شده باشند. البته ازطریق آگهی درنشریات کثیرالانتشار اقدام به جذب نیرو می نمایند ، اما درهنگام مصاحبه همه افرادی که ازاین طریق معرفی شده باشند مردود شده وفقط نیروهای معرفی شده ازطرف دوستان و آشنایان مورد وثوق پذیرفته خواهندشد

دراینگونه بنگاههای اقتصادی که مدیر عامل آن رئیس هیئت مدیره نیز می باشد ، سعی می نماید که امورمالی واداری خودرا ازفردی انتخاب نماید که بی اندازه به آن اطمیان داشته وکاملا" محرم اسرارش باشد تابتواند بجای حسابداری، حسابسازی نماید وتا آنجائی که ممکن باشد ازپرداخت حق بیمه ومالیات متعلقه خودداری نماید وبعبارت دیگر حسابهارا بطورواقعی نشان نداده و هزینه های شخصی وغیر مرتبط مدیران را بحساب بنگاه منظور نمایند . جالب است بدانیم که اینگونه مدیران ازروشهای سنتی بجای روشهای علمی درکنترل ورود وخروج نیروهای کارخود اقدام می نمایند که شیوه ای بسیار ناپسند ووقیح بوده که حس حقارت را درنیروهای کار ایجاد می نماید.

بایستی اضافه شود که معاملات کلان توسط شخص مدیرعامل انجام گرفته وصورتحسابهای غیرواقعی تحویل حسابداری میگردد . ماهانه چندین بار فرم سفر وماموریت غیرواقعی تنظیم می نمایندوبجهت اینکه هزینه های سفر وماموریت خارج ازکشور شان ازنظر امورمالیاتی غیرقابل قبول می باشد ، آن رابحساب دیگری مثلا" قیمت تمام شده دارائیها منتقل می نمایند تا به سهولت توسط ممیزین قابل شناسائی نباشد.

معمولا" کالاهائی را که ازخارج خریداری می نمایند صورتحساب آن را ازامورمالی مخفی نگهمیدارند تا به همه تخلفات پی نبرده ونتوانند ازاین طریق مدیران را تحت فشار قرار دهند بهمین علت امور مالی نمیتواند ارقام دقیق وواقعی دارائی هارا اعلام نماید ، زیرا دسترسی به صورتحسابهای دارائیها وکالاهای خریداری شده را ندارد وازاین رواست که صورتهای مالی اینگونه بنگاههای اقتصادی غیر واقعی بوده ونمی تواند بیانگر وضعیت مالی بنگاه اقتصادی باشد.

البته دست درازی اینگونه مدیران فقط به معاملات انبوه ، ختم نمیشود بلکه حتی به حقوق ومزایای اندک نیروهای کارخود نیز چشم طمع دوخته وبعناوین مختلف ازپرداخت همه آن خودداری می ورزند وبرای اینکه آن عده از کارکنان مورد اطمینان خودرا راضی نگهدارند قسمتی ازحقوق آنان را درلیست جداگانه وبا عناوینی دیگر پرداخت می نمایند تا مشمول حق بیمه ومالیات نگردند.

با این توصیف هنگامیکه این مدیران جهت ادامه کار نیاز به تسهیلات پیدا می نمایند ، باروشهای مختلف وبا توجه به اینکه استحقاق دریافت چنین استهیلاتی را ندارند بطورمستمر وپی درپی ازبانکهای مختلف تسهیلاتی دریافت می نمایند وازاین همه تسهیلات بانکی درجهت امورشخصی وغیر مرتبط استفاده می نمایند ووقتی که قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بر نیامدند آنگاه سعی می نمایند ازطریق تهدید به اخراج نیروهای کار، مسئولین راتحت فشار قرار داده تا بنحوی بتوانند خودرا اززیربار این همه بدهی خلاص نمایند.

مدیران بنگاههای ناموفق ازهرطریق وروش تلاش می نمایند خودرا از بحرانهای ایجاد شده رها نمایند ولی بجهت اینکه همواره دارای اهدافی نا مقدس می باشند ، هرگز موفق نشده وانچه که باقی می ماند بنگاهی ورشکسته می باشد که بجهت اینکه قادر به پرداخت حقوق ومزایای نیروهای کار خود نمی باشند ، آنا ن را به واحد اشتغال وبیمه بیکاری معرفی می نمایند که این مسئله نیز خود تبعات ناخوشایندی را درپی دارد.

درخاتمه بایستی افزوده شود ، هدف از این توضیحات این است که بنگاههای ناموفق از بنگاههای موفق تمیز داده شده تا با پند آموزی از خطای این بنگاهها ، بنگاههای موفق بتوانند هرچه بیشتر به رشد وشکوفائی اقتصادی دست یابند تا ضمن جلوگیری از بیکاری نیروهای کار شاهد جذب بیشتر این نیروها توسط بنگاههای اقتصادی باشیم.

منبع: سایت اقتصادی

http://eghtesadi.avi.trade

[ شنبه 24 بهمن 1394 ] [ 18:32 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

نقش وجایگاه بیمه دررشد وشکوفائی اقتصادی:

avatar

هنگامی که کارگاه ویا بنگاه اقتصادی درجهت اهداف اقتصادی خود اقدام به جذب نیرو می نماید، بایستی به این موضوع واقف باشد که سلامتی جسم وروان نیروهای کاردرجهت افزایش بهره وری ازاهمیت بسزائی برخوردار است.

اکثر کارگاهها ویا کارخانجات درچندماهه اول به بهانه ایام کارآموزی ازبیمه نمودن کارگران خود امتناع نموده وهرگاه کارگری نسبت به این موضوع اعتراض نماید بیدرنگ به خدمتش خاتمه داده میشود. این کارفرمایان غیرمسئول که فاقد هرگونه دانش مدیریتی می باشند دربیشتر اوقات ازبابت بیمه ننمودن کارگران خود متحمل خسارات سنگینی میشوند که تاوان عدم بیمه نیروهای کارخودرا درهنگام حادثه می پردازند . امروزه اکثر کارفرمایانی که ازاین شیوه مدیریتی استفاده می نمایند غالبا” یا به سمت ورشکستگی سوق داده شده ویا نیمه فعال می باشند که قادر به پرداخت حقوق ومزایای کارگران خویش نمی باشند.

این کارفرمایان درهمان ابتدای فعالیت کارگاه ویا بنگاه اقتصادی سعی دراختفای میزان درآمد واقعی خود می نمایند که به گمان خود با عدم پرداخت مالیات وحق بیمه نیروهای کارخود بتوانند به سود سرشاری دست یابند ولی بجهت عدم آشنائی به علوم وفنون مرتبا” مرتکب اشتباهات فاحشی گشته که با انباشته شدن میزان بدهی کارگاه ویا بنگاه اقتصادی ، موقعیت این کارگاهها وبنگاهها را بمخاطره می اندازند.

ازویژگیهای اینگونه بنگاههای اقتصادی این است که ازسیستم مدیریتی اصولی بی بهره بوده وازیک فرد بعنوان مسئول اداری ، مالی ، کارگزینی ، حسابداری و… استفاده میشود که این فرد بجهت عدم مهارت در همه این زمینه ها نمیتواند بخوبی وظایف خودرا انجام دهد ، بهمین علت درهمان ابتدا بنگاه اقتصادی را بسمت بحران سوق میدهد که باگذشت زمان این بحران به فاجعه تبدیل می شود . ازآنجائیکه صاحبان این بنگاهها قادر به درک علت زیان دهی بنگاه خویش نمی باشند رفته رفته بر میزان زیاندهی شان افزوده شده واقدام به اخذ تسهیلات بانکی پی درپی می نمایند واز این تسهیلات درامورغیرتولیدی استفاده می نمایند . استفاده صاحبان اینگونه بنگاهها ازتسهیلات دریافتی درجهت مصارف شخصی وغیر مرتبط ، به افزایش بیش از حد بدهیهای آنها منجر میگردد.

کارفرمایان بنگاههای مسئله دار نه تنها به وظایف قانونی خود دراموربیمه ای نیروهای کاراهتمام نمی نمایند ، بلکه با سهل انگاری موقعیت سلامتی جسمی وروحی آنان را درمعرض خطر قرار می دهند. کارگران به امید بیمه شدن خود وخانواده خویش باحقوق اندک جذب اینگونه بنگاههای اقتصادی می گردند که بتوانند ازامنیت وآسایش فکری بیشتری به کارخود ادامه داده و ازحقوق ومزایای بازنشستگی درایام ناتوانی برخوردار شوند. اگر کارفرمایان بطورقانونی اقدام به پرداخت حق بیمه نیروهای کارخود به سازمان تامین اجتماعی ننمایند ، مسلما”، این سازمان بخوبی وبطور احسن نمی تواند به وظایف قانونی خود همت گمارد، لذا اجبارا” روز به روزاز میزان خدمات خویش می کاهد وبرای این منظور ممکن است آن دسته ازقوانین که ممکن است به نفع نیروهای کار باشد را رعایت ننموده وبا کاستن از میزان هزینه ها ازجمله مستمری بعضی از بازنشستگان تحت عناوین غیر متعارف که با توجه به اینکه اینگونه مستمری بگیران دربعضی موارد حدود نصف مشمول بیمه پرداختی را بعنوان مستمری دریافت می نمایند ، میتواند ازنظر معیشتی وضعیت نامطلوبی را برای آنان فراهم نماید. بایستی افزوده شود اینگونه بازنشستگان که درایام اشتغال همانند کارگران مشمول قانون کار ازعیدی وپاداش سالیانه استفاده میکردند به یک باره ضمن اینکه عیدی سالانه او به نصف کاهش پیدا می کند ،مستمری آنان نیز مشمول غیرمتعارف گشته وبه نصف کاهش می یابد. این نوع مستمری بگیران که میزان دریافتی شان به نصف ایام اشتغالشان کاهش پیدا نموده دچار بحران گردیده وقادر به تامین حداقل معیشت خود وخانواده خویش نخواهند گردید ، لذا روز به روز به سمت فقروناتوانی سوق داده میشوند.

با این توصیف ، اگر کارفرمایان درهمان ابتدای جذب نیروی کار ، به وظایف قانونی خود

عمل ونسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایندو مرتبا”وبطورکامل حق بیمه کارگران

خودرا بدون هرگونه کم وکاستی پرداخت نمایند ، آنگاه سازمان تامین اجتماعی نیز بدون هیچ

بهانه ای می تواند وظایف محوله خودرا بخوبی انجام دهد . وقتی که سازمان تامین اجتماعی

بهتربتواند وظایف خودرا انجام دهد ، ضمن اینکه موجب آسایش فکری ونیز سلامتی جسمی

وروانی نیروهای کاررا فراهم می نماید، بدون شک درافزایش هرچه بیشتر بهره وری ونیز

رشد وشکوفائی اقتصادی می تواند تاثیر گذار باشد.

منبع: سایت اقتصادی

http://eghtesadi.avi.trade

[ جمعه 16 بهمن 1394 ] [ 14:57 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ