اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

رخدادهائی که می بایست ازوقوع آن جلوگیری می شد!

تصویر سایت اقتصادی

avatar

سرانجام سال نو نیز به مانند همه سالها فرارسید، سالی را که درپیش روداریم انتظارمیرود که درآن با افزایش رشد اقتصادی روبرو باشیم تا شاید موجب افزایش درآمد سرانه گردد، اما توقع داشتیم که به درخواستها درخصوص افزایش حقوق کارگران ونیزمستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توجه بیشتری مبذول می گردید تا این طبقات آسیب پذیر با کمترین آشفته فکری سال جدید را آغاز می کردند .

درسالی که گذشت کارگران ونیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتند که درسال آینده ازافزایش قابل توجهی ازنظر حقوق ومزایا برخوردار باشند تا بتواند نسبت به تامین حداقل معیشت خود ونیز خانواده خویش اقدام نمایند تا حداقل دراین سال جدید نسبت به وظایف خود درمقابل خانواده خود کوتاهی ننموده وهمانند سال قبل شرمنده آنان نباشند.

اما با همه هشدارهائی که درباره بعضی از کارفرمایان بنگاههای اقتصادی داده شده بود توجهی نشده وکارفرمایان اینگونه بنگاهها بدون پرداخت چندین ماه حقوق ومزایا ونیز عیدی وپاداش سال قبل مبادرت به خروج ازکشورنمودند ونیروهای کاری را که با کوشش وتلاش بی مانند انتظار حقوق ومزایا ونیز عیدی وپاداش وسایر مزایا را داشتند درمقابل خانواده شان سرافکنده وشرمسار نمودند. اما جالب است به این موضوع نیز توجه شود که بعضی ازاین کارفرمایان ازنقاط ضعف نیروهای کارخود استفاده نموده وبدون پرداخت مطالبات سال قبل ازآنان برگه تسویه حساب دریافت نموده اند. شایان ذکر است که بعضی ازاین کارفرمایان اینگونه تسویه حسابهای کارگری را ازطریق دفاتر اسناد رسمی انجام داده تا به این اعمال خود جنبه قانونی داده تا درصورت شکایات نیروهای کار ازاین اسناد برعلیه آنان استفاده گردد.

بایستی اضافه شود که اینگونه کارفرمایان درسال جدید نیز همانند سال قبل پس از بازگشت از تطیلات خارج ازکشور با پرداختهای ناچیزی مجددا” آنان را وادار به کاروتلاش نموده وبا حاصل کاروتلاش آنان مجددا”به خارج ازکشورمسافرت می نمایند وهمچنان این نیروهای کار با امید بازگشت مجدد کارفرمایان خود ودریافت مبلغی ناچیز درانتظار می مانند تا شاید با دریافت این مبلغ حداقل بتوانند شکم خانواده شان راسیرکرده و امیدوارباشند که حداقل دچار سوءتغیه نگردند.

اما بایستی ازخود پرسید با اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت های غیرضروری وتفریحی به خارج ازکشوردارند وهرباربا وعده های توخالی ازاین نیروها استفاده نموده و با حاصل تلاش ودسترنج آنان به سفرهای غیر ضروری خارج ازکشور اقدام می نمایند چه باید کرد؟! توضیح اینکه اینگونه کارفرمایان نه تنها ازپرداخت حقوق ومزایای کارگران بلکه حق بیمه آنان را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی نمایند وازاین بابت نیز خساراتی به این سازمان مهم وبا ارزش وارد می نمایند . زیرا اگر کارفرمایان بموقع بتوانند نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود اقدام نمایند این سازمان نیز بهتر می تواند به انجام ظایف خود ادامه دهد ومستمری بگیران نیز می توانند امیدوار باشند که مشمول بسته های حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گردید.

مهمترین گزینه برای وادار کردن اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند وبا دسترنج نیروهای کار خود به این کار اقدام می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان ازکشور میباشد ، با توجه به اینکه این کارفرمایان اعتیاد به مسافرت دارند برای اینکه مانعی جهت خروج آنان ازکشور ایجاد نگردد برای رفع آن ازهر اقدامی فروگذار نمی نمایند . اگر شرایط خروج اینگونه کارفرمایان مفاصا حساب با سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امورمالیاتی وبه ویژه کارگران آنان منظورگردد ، بدون شک درجهت جلوگیری از ممنوع الخروج شدن ازهیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود وازاین بابت ضمن اینکه کارگران اینگونه بنگاهها به حقوق ومزایا ی خود دسترسی پیدا می کنند ، سازمان های تامین اجتماعی وامورملیاتی نیزنسبت به دریافت مطالبات خود اطمینان حاصل خواهند نمود. اگربه این طریق رفتار شود مسلما” شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی وبیکاری روزافزون نیروهای کارنخواهیم بود وضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی با دریافت مطالبات خود خدمات بهتری می تواند ارائه نماید ، ازفرار مالیاتی توسط اینگونه بنگاههای اقتصادی نیز ممانعت بعمل می آید.

منبع : سایت اقتصادی به نشانی: http://eghtesadi.avi.trade

[ جمعه 6 فروردين 1395 ] [ 10:19 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:

تصویر سایت اقتصادی

avatar


نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههای اقتصادی که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است.
مهمترین شیوه و روش برای اجبار بعضی ازکارفرمایان وصاحبان بنگاههای اقتصادی که بطورپی درپی وبی رویه ازمحل پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود، به خارج ازکشورمسافرت می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است.
معمولا" آن عده ازصاحبان وکارفرمایان بنگاههای اقتصادی که ازشیوه های غیر معمول وازطریق تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد بنگاه اقتصادی نموده وازاین تسهیلات درجهت امورغیر مرتبط ونیزمصارف شخصی ویا سرمایه گذاری درخارج ازکشور استفاده کرده اند، زمانی به بنگاه مراجعه می نمایند که وجوه انتقالی به خارج از کشور که حاصل تلاش ودسترنج نیروهای کارآنان می باشد به اتمام رسیده باشد.
این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود.
کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند.
کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد.
جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند.
نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد.
بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است.
بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید.

منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade

[ جمعه 30 بهمن 1394 ] [ 21:06 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ