اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

شگرد جدید بعضی ازکارفرمایان درخصوص قراردادهای کار:

با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!

بتازگی بعضی ازکارفرمایان شرکتها ویا بنگاههای اقتصادی ، قراردادهائی که برای کارگران تنظیم می نمایند، ازکارگران امضاء واثرانگشت می گیرند ولی خود ازامضاء قرارداد امتناع می نمایند . هنگامیکه علت این موضوع بررسی شد ، مشخص گردید که این دسته ازکارفرمایان به مسئولین امورمالی واداری خود نیز بدگمان هستند، چراکه تصورمی نمایند ممکن است درحفظ ونگهداری این قراردادها دچار لرزش شده واین قرارداد ها به دست کارگران بیفتدودرموقع لزوم به آنها استناد نمایند.

این عده ازکارفرمایان معتقد هستند هرگاه این قرارداد ها که درآن فقط اثرانگشت وامضاء کارگران درج گردیده مفقود ودراختیار کارگران قرارگیرد بجهت عدم امضاء ومهر کارفرما غیرقابل اعتبار بوده ونیز قابل استناد نمی باشد.

هرگاه تصمیم به اخراج کارگری گرفته شود ، آنگاه است که اقدام به امضاء ومهرآن قرارداد می نمایند، تا بدین طریق درمراجع حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.

جالب اینجا است که مهرشرکت یا بنگاه اقتصادی را دراختیارمسئول اموراداری یا مسئول امورمالی خود قرار نمیدهند ، بلکه دراختیارفردی غیرمرتبط با اموراداری ومالی قرار میدهند. وقتی که موضوع پی گیری شد، مشخص شد که این کارفرمایان معتقند بایستی علف را جلوی سگ وگوشت را جلوی گاو بگذارند ، زیرا که نه امورمالی واداری بتواند ازسمت خود سوء استفاده نماید ونه آن فردی که مهر شرکت ویا بنگاه دراختیار او می باشد!.

با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان این بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!

درگذشته شاهد قرارداد های سفید امضاء بوده ایم وزمانیکه قراردادها بصورت دستنویس بود، درتاریخ اودستکاری می شد ویا دردستورپرداخت ازکارگر امضاء واثرانگشت می گرفتند وسپس به دلخواه خود درآن می نوشتند وازاین طریق مانع می شدند که کارگران بتوانند به حقوق خود دست یابند.اما معلوم نیست که این شگردجدید چگونه به مغز این کارفرمایان خطورکرده که فقط ازکارگران اثرانگشت گرفته میشودوخود ازهرگونه امضاء خودداری می نمایند!

اگراینگونه کارفرمایان بجای اینکه با شگردهای مختلف درفکر پایمال کردن حقوق کارگران باشند، راهکاری درجهت افزایش بهره وری ارائه نمایند هم خود ازآن سود خواهند برد وهم اینکه دیگرنیازی به این نمی باشد که تمامی هوش وذکاوت خودرا درجهت ازبین بردن حقوق کارگران بکارببرند.

نکته دیگری هم که بایستی به آن اشاره نمود ، بعضی ازمزایای کارگران مانند حق ایاب وذهاب ، حق ناهاری ، حق شغل وغیره را که درلیست حقوق منظورمی شد ازلیست حقوق خارج نموده ودرلیستی جداگانه نقدا” به آنان پرداخت می نمایند و مثل گذشته به حساب آنها واریز نمی کنند ، بجهت اینکه ، کارگران اخراجی ازحساب خود پرینت گرفته وآن را به مراجع حل اختلاف ارائه می دادند.

تاهنگامیکه قراردادهای کار ساماندهی نشود وکارفرمایان ملزم به رعایت قوانین ومقررات کارواموراجتماعی نباشند ، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت وهرروز شاهد بیش از پیش تخلفات آشکار کارفرمایان دراین خصوص خواهیم بود.

منبع : سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadiiran.com

[ جمعه 3 آذر 1396 ] [ 14:56 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

سرانجام یک بخشنامه تبعیض آمیز:

بخشنامه شماره ۶۰ سازمان تامین اجتماعی که براساس ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، تنظیم وصادرشده بود ، آنچنان تبعیض آمیز بود که مجلس محترم شورای اسلامی ضمن اصلاح این ماده وصدورماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه ، دستورلغو این ماده واجرای ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه را صادرنمود.

اما نکته بسیار مهم این است که، آن عده از بازنشستگان که براساس ماده ۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه ونیز بموجب بخشنامه شماره ۶۰ سازمان تامین اجتماعی موجب تبعیض و بی عدالتی قرار گرفته وخساراتی ازاین ناحیه به آنان وارد شده ، چگونه می توان ، خسارات وارده به این افراد راجبرا ن نمود؟!

بخشنامه ای که لغو آن توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام گردید ، موجب اعتراض بسیاری از مستمری بگیرانی بود، که ازبابت این بخشنامه به اتهام دستمزد غیرمتعارف ، مورد تبعیض قرارگرفته ومستمری آنان بجای میانگین دوسال آخرحق بیمه پرداختی ، میانگین پنج سال آخر مبنای محاسبه پرداخت مستمری آنان قرار گرفته است.

بایستی اذعان نمود عده ای ازاین معترضین برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه نمودند ولی عده ای دیگر بجهت حفظ حرمت این سازمان مردم نهاد حاضر به اعتراض نشدند ، زیرا معتقد بودند که مدیران ارشد این سازمان ، انسانهائی فرهیخته هستند که ازمنافع حقوق مستمری بگیران ، بازنشستگان وسایر بیمه شدگان حمایت قاطع می نمایند وتنها عده ای انگشت نما ازکارکنان این سازمان هستند که جهت تقویت منافع شخصی خودونه منافع سازمان ، حقوق بازنشستگان را پایمال می نمایند.

اما درجهت لغو بخشنامه تبعیض آمیز شماره ۶۰ سازمان تامین اجتماعی ، نقش واهمیت مجلس محترم شورای اسلامی را نمی توان نادیده گرفت. این مجلس محترم با اصلاح ماده ۳۱قانون برنامه پنجم توسعه وتصویب ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه ، راه سوء استفاده کنندگان ازاین ماده رابست، تا عده ای فرصت طلب نتوانند ازاین ماده برعلیه بازنشستگان استفاده نمایند.

نکته بسیاراهمیت این است که هرچه سریعتر مستمری آن عده ازبازنشستگان که مورد تبعیض وبی عدالتی قرار گرفته اند ، اصلاح گردیده ونسبت به جبران خسارات واره اقدام گردد، تا ازاین بازنشستگان که مورد تبعیض وبیعدالتی قرار گرفته اند، بنحوی دلجوئی شود.

سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadiiran.com

[ دوشنبه 16 مرداد 1396 ] [ 19:16 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ