اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

چرا بعضی ازکارگران واحدهای تولیدی تمایلی به بازنشستگی ندارند؟!

avatar

تصویر سایت اقتصادی

بعضی ازکارگران واحدهای تولیدی علیرغم داشتن شرایط بازنشستگی ، میل ورغبتی به بازنشستگی ندارند واظهار میدارند: وقتی کارفرما چندماه است که توانائی پرداخت حقوق ودستمزد کارگران خودرا ندارد ، چگونه می تواند نسبت به تسویه حساب سنوات خدمت وسایر مطالبات کارگران پس از بازنشستگی اقدام نماید؟! این کارگران اظهارمی نمایندوقتی که درمحل کارخانه حضوردارند وپی گیر مستمرمطالبات خود می باشند تاکنون به نتیجه ای نرسیده اند واگر محل کارخودرا ترک نمایند محال است که بتوانند به تمامی خواسته های برحق خود که سالها عمرخودرا درآن سپری نموده اند ، دست یابند وبهمین علت است که با همه مشکلات آن می سازند تا روزی این خواسته های آنان به واقعیت تبدیل شود .

کارگران اینگونه واحدهای تولیدی اظهار می نمایند : محصولات تولیدی آنان قادر به رقابت دربازارمصرف نبوده ورقبایشان با تولید کالاهای مرغوبترونیز ارزانترمانع ورود کالاهای تولیدی شان به این بازارها گردیده اند. کارفرمایان وهمچنین مدیران این واحدهای تولیدی به سبب اینکه دانش فنی خودرا به روزرسانی ننموده وهمواره فاقد مهارت وتوان مدیریتی متناسب با خواسته های روزافزون مشتریان خودمی باشند ، رفته به رفته این مشتریان خودرا ازدست داده و روزبه روزازتوان مالی آنان نیز کاسته می گردد ، تا جائیکه بیم آن وجوددارد که بکلی مستاصل شده وواحد های تولیدی را بسمت ورشکستگی هدایت نمایند.

البته بایستی اضافه شود که بعضی از واحدهای تولیدی بجهت فاقد مدیرانی توانمند ، مشکلاتی را برای نیروهای کاروبطورکلی برای واحدهای تولیدی خود ایجاد نموده اند که با تغییراتی درمدیرت آن و با جایگزینی مدیرانی توانمند ونوگرا می توان ازبروز خسارات وارده بیشتر جلوگیری نمود. اما بعلت اینکه صاحبان اینگونه بنگاهها حاضر به پذیرش این موضوع نیستند که بایستی دانش فنی آنها به روز رسانی شده ، همواره فرفکنی نموده ومشکلات ایجاد شده را درجائی دیگرجستجو می نمایند.بهمین علت هرگز با این شیوه مدیریتی قادرنخواهند بود مشکلات عدیده واحدهای تولیدی خودرا مرتفع نمایند. آنچه که مسلم است برای جلوگیری ازتعطیلی اینگونه واحدهای تولیدی وافزوده شده نیروهای کارآنان به خیل انبوه بیکاران بایستی راهکارهای ویژه ای ارائه گردد . یعنی اینکه ازطرق مختلف بخصوص ازطریق سازمان صنایع به آموزش کارفرمایان وهمچنین مدیران این واحدها اقدام شود واگراین مدیران به حد نصاب لازم جهت اداره واحدهای تولیدی خود دست نیابند ، جای خودرا به مدیرانی شایسته وتوانمند واگذار نمایند. مسلما” صاحبان اینگونه واحدهای تولیدی ازحضور درکلاسهای آموزشی خودداری نموده وتعدادی ازمدیران دونپایه را برای فراگیری معرفی خواهند کرد که تاثیری درشیوه مدیریت ناکارامدآنان نخواهد داشت . بهمین علت بایستی بهرشیوه ای این کارفرمایان را برای فراگیری دانش فنی روز تشویق نمودودرصورتیکه ازحضوردرکلاسهای آموزشی خودداری نمایند ازبسیاری امتیازات محروم گردند. اگرمدیران صنایع درجهت آموزش کارفرمایان واحدهای تولیدی که مشکلات آنها بعلت نداشتن مدیرانی توانمند ونوگرا بوده موفق عمل نمایند می توان انتظار داشت که آن دسته ازموسسات وواحدهای تولیدی که بجهت عدم مدیرانی توانمند وکارامد دچارمشکل گردیدا اند، ازنابودی آنان ممانعت بعمل آمده واز بیکاری روزافزون نیروهای کار آنان جلوگیری گردد.

اما دسته دیگری ازواحدهای تولیدی نه تنها دارای مدیرانی ناکارامد هستند بلکه اساسا” ازایجاد واحدهای تولیدی اهداف دیگری را درسرداشته وبهبودشرایط نیروهای کار وهمچنین داشتن تولیدات مرغوب وعرضه آنها دربازار مصرف برای آنان ازاهمیت اساسی برخوردار نبوده بلکه اهداف آنان این بوده که ازطریق امکانات ایجاد شده بتوانند به سودهای سرشاری دست یابند. اینگونه کارفرمایان به دریافت تسهیلات بانکی متعدد ازبانکهای مختلف علاقه بسیار داشته وهرگز درفکر بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمی باشند. تمایلی به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی نداشته وحتی وجوه مالیات مکسوره ازحقوق ومزایای نیروهای کار خودرا به سازمان امورمالیاتی واریز نمی نمایند.جالب است بدانیم که صاحبان اینگونه بنگاهها علاقه وافر به مسافرت خارج از کشور دارند وسالیانه چندین بار به مدت طولانی به خارج از کشور سفر می نمایند وهنگامی مجددا” به کشوروبه محل تولیدی خود برمی گردند که تمامی پولهائی را که (حاصل دسترنج نیروهای کارشان بوده وبجای پرداختن حقوق ومزایای کارگران خود ) به همراه داشته اند به انتها رسیده باشد. بهمین دلیل موضوع کارفرمایان دسته دوم ازدسته اول بطورکلی مجزا می باشد وبرخورد با صاحبان بنگاههای دسته دوم به گونه ای دیگر می باشد ازجمله ممنوع الخروج نمودشان تا زمانیکه تمامی بدهیهای خودرا ازبابت حقوق ومزایا وسایر مطالبات کارگران وسازمانهای تامین اجتماعی وامورمالیاتی پرداخت نمایند. توضیح اینکه صاحبان این نوع بنگاههای اقتصادی بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور تمامی مساعی خودرا درجهت رفع ممنوع الخروجی خود بکار خواهند گرفت .

با بررسی وضعیت کارفرمایان دسته اول ونیزدسته دوم ومتمایز نمودن آنان ازیکدیگر ، ضمن کمک ومساعدت به کارفرمایان بنگاههای دسته اول ازسوء استفاده بیش از پیش کارفرمایان بنگاههای اقتصادی دسته دوم جلوگیری شود تا بتوان شاهد جامعه ای بارونق وشکوفائی اقتصادی باشیم.

منبع: سایت اقتصادی به نشانی: http://eghtesadi.avi.trade

[ دوشنبه 16 فروردين 1395 ] [ 11:18 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

رخدادهائی که می بایست ازوقوع آن جلوگیری می شد!

تصویر سایت اقتصادی

avatar

سرانجام سال نو نیز به مانند همه سالها فرارسید، سالی را که درپیش روداریم انتظارمیرود که درآن با افزایش رشد اقتصادی روبرو باشیم تا شاید موجب افزایش درآمد سرانه گردد، اما توقع داشتیم که به درخواستها درخصوص افزایش حقوق کارگران ونیزمستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی توجه بیشتری مبذول می گردید تا این طبقات آسیب پذیر با کمترین آشفته فکری سال جدید را آغاز می کردند .

درسالی که گذشت کارگران ونیز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی انتظار داشتند که درسال آینده ازافزایش قابل توجهی ازنظر حقوق ومزایا برخوردار باشند تا بتواند نسبت به تامین حداقل معیشت خود ونیز خانواده خویش اقدام نمایند تا حداقل دراین سال جدید نسبت به وظایف خود درمقابل خانواده خود کوتاهی ننموده وهمانند سال قبل شرمنده آنان نباشند.

اما با همه هشدارهائی که درباره بعضی از کارفرمایان بنگاههای اقتصادی داده شده بود توجهی نشده وکارفرمایان اینگونه بنگاهها بدون پرداخت چندین ماه حقوق ومزایا ونیز عیدی وپاداش سال قبل مبادرت به خروج ازکشورنمودند ونیروهای کاری را که با کوشش وتلاش بی مانند انتظار حقوق ومزایا ونیز عیدی وپاداش وسایر مزایا را داشتند درمقابل خانواده شان سرافکنده وشرمسار نمودند. اما جالب است به این موضوع نیز توجه شود که بعضی ازاین کارفرمایان ازنقاط ضعف نیروهای کارخود استفاده نموده وبدون پرداخت مطالبات سال قبل ازآنان برگه تسویه حساب دریافت نموده اند. شایان ذکر است که بعضی ازاین کارفرمایان اینگونه تسویه حسابهای کارگری را ازطریق دفاتر اسناد رسمی انجام داده تا به این اعمال خود جنبه قانونی داده تا درصورت شکایات نیروهای کار ازاین اسناد برعلیه آنان استفاده گردد.

بایستی اضافه شود که اینگونه کارفرمایان درسال جدید نیز همانند سال قبل پس از بازگشت از تطیلات خارج ازکشور با پرداختهای ناچیزی مجددا” آنان را وادار به کاروتلاش نموده وبا حاصل کاروتلاش آنان مجددا”به خارج ازکشورمسافرت می نمایند وهمچنان این نیروهای کار با امید بازگشت مجدد کارفرمایان خود ودریافت مبلغی ناچیز درانتظار می مانند تا شاید با دریافت این مبلغ حداقل بتوانند شکم خانواده شان راسیرکرده و امیدوارباشند که حداقل دچار سوءتغیه نگردند.

اما بایستی ازخود پرسید با اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت های غیرضروری وتفریحی به خارج ازکشوردارند وهرباربا وعده های توخالی ازاین نیروها استفاده نموده و با حاصل تلاش ودسترنج آنان به سفرهای غیر ضروری خارج ازکشور اقدام می نمایند چه باید کرد؟! توضیح اینکه اینگونه کارفرمایان نه تنها ازپرداخت حقوق ومزایای کارگران بلکه حق بیمه آنان را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی نمایند وازاین بابت نیز خساراتی به این سازمان مهم وبا ارزش وارد می نمایند . زیرا اگر کارفرمایان بموقع بتوانند نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود اقدام نمایند این سازمان نیز بهتر می تواند به انجام ظایف خود ادامه دهد ومستمری بگیران نیز می توانند امیدوار باشند که مشمول بسته های حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار خواهند گردید.

مهمترین گزینه برای وادار کردن اینگونه کارفرمایان که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند وبا دسترنج نیروهای کار خود به این کار اقدام می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان ازکشور میباشد ، با توجه به اینکه این کارفرمایان اعتیاد به مسافرت دارند برای اینکه مانعی جهت خروج آنان ازکشور ایجاد نگردد برای رفع آن ازهر اقدامی فروگذار نمی نمایند . اگر شرایط خروج اینگونه کارفرمایان مفاصا حساب با سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امورمالیاتی وبه ویژه کارگران آنان منظورگردد ، بدون شک درجهت جلوگیری از ممنوع الخروج شدن ازهیچ اقدامی فروگذار نخواهند نمود وازاین بابت ضمن اینکه کارگران اینگونه بنگاهها به حقوق ومزایا ی خود دسترسی پیدا می کنند ، سازمان های تامین اجتماعی وامورملیاتی نیزنسبت به دریافت مطالبات خود اطمینان حاصل خواهند نمود. اگربه این طریق رفتار شود مسلما” شاهد تعطیلی بنگاههای اقتصادی وبیکاری روزافزون نیروهای کارنخواهیم بود وضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی با دریافت مطالبات خود خدمات بهتری می تواند ارائه نماید ، ازفرار مالیاتی توسط اینگونه بنگاههای اقتصادی نیز ممانعت بعمل می آید.

منبع : سایت اقتصادی به نشانی: http://eghtesadi.avi.trade

[ جمعه 6 فروردين 1395 ] [ 10:19 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ