اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:

تصویر سایت اقتصادی

avatar


نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههای اقتصادی که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است.
مهمترین شیوه و روش برای اجبار بعضی ازکارفرمایان وصاحبان بنگاههای اقتصادی که بطورپی درپی وبی رویه ازمحل پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود، به خارج ازکشورمسافرت می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است.
معمولا" آن عده ازصاحبان وکارفرمایان بنگاههای اقتصادی که ازشیوه های غیر معمول وازطریق تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد بنگاه اقتصادی نموده وازاین تسهیلات درجهت امورغیر مرتبط ونیزمصارف شخصی ویا سرمایه گذاری درخارج ازکشور استفاده کرده اند، زمانی به بنگاه مراجعه می نمایند که وجوه انتقالی به خارج از کشور که حاصل تلاش ودسترنج نیروهای کارآنان می باشد به اتمام رسیده باشد.
این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود.
کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند.
کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد.
جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند.
نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد.
بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است.
بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید.

منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade

[ جمعه 30 بهمن 1394 ] [ 21:06 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

آنچه بایست ازتجارب ناموفق برخی ازبنگاههای اقتصادی آموخت:

تصویر سایت اقتصادی

avatar

بررسی وتجزیه وتحلیل برخی از بنگاههای اقتصادی که سرانجام ناموفقی را تجربه نموده اند میتواند راهنما وراهگشا برای آن دسته ازبنگاههائی باشد که میخواهند ازتجارب تلخ بنگاههای ناموفق درجهت پیشرفت وترقی بنگاههای اقتصادی خود بهره برداری نموده تا به سرنوشت ناخوشایند آنها منجرنگردند.

اگر هیئت موسسین درهمان ابتدای تاسیس یک بنگاه اقتصادی بجای همفکری واتحاد بنای رقابت ناسالم را درپیش گرفته ودرصدد حذف یکدیگر برآیند و موقعیت برای افراد فرصت طلب فراهم شود ، مسلما"نمیتوانند شاهد یک بنگاه اقتصادی موفق باشند، زیرا مدیران نالایق وفرصت طلب بجای تلاش وکوشش درجهت اهداف بنگاه ، درصدد پرکردن جیب های خود خواهند بود و زمانی ازاین شیوه وروش دست خواهند کشید که چیزی ازآن بنگاه باقی نمانده وبه ورطه نیستی کشیده شده باشد.

اینگونه مدیران بنگاههای ناموفق درهمان ابتدا سعی می نمایند ازنیروهائی استفاده نمایند که ازطریق دوستان وآشنایان معرفی شده باشند. البته ازطریق آگهی درنشریات کثیرالانتشار اقدام به جذب نیرو می نمایند ، اما درهنگام مصاحبه همه افرادی که ازاین طریق معرفی شده باشند مردود شده وفقط نیروهای معرفی شده ازطرف دوستان و آشنایان مورد وثوق پذیرفته خواهندشد

دراینگونه بنگاههای اقتصادی که مدیر عامل آن رئیس هیئت مدیره نیز می باشد ، سعی می نماید که امورمالی واداری خودرا ازفردی انتخاب نماید که بی اندازه به آن اطمیان داشته وکاملا" محرم اسرارش باشد تابتواند بجای حسابداری، حسابسازی نماید وتا آنجائی که ممکن باشد ازپرداخت حق بیمه ومالیات متعلقه خودداری نماید وبعبارت دیگر حسابهارا بطورواقعی نشان نداده و هزینه های شخصی وغیر مرتبط مدیران را بحساب بنگاه منظور نمایند . جالب است بدانیم که اینگونه مدیران ازروشهای سنتی بجای روشهای علمی درکنترل ورود وخروج نیروهای کارخود اقدام می نمایند که شیوه ای بسیار ناپسند ووقیح بوده که حس حقارت را درنیروهای کار ایجاد می نماید.

بایستی اضافه شود که معاملات کلان توسط شخص مدیرعامل انجام گرفته وصورتحسابهای غیرواقعی تحویل حسابداری میگردد . ماهانه چندین بار فرم سفر وماموریت غیرواقعی تنظیم می نمایندوبجهت اینکه هزینه های سفر وماموریت خارج ازکشور شان ازنظر امورمالیاتی غیرقابل قبول می باشد ، آن رابحساب دیگری مثلا" قیمت تمام شده دارائیها منتقل می نمایند تا به سهولت توسط ممیزین قابل شناسائی نباشد.

معمولا" کالاهائی را که ازخارج خریداری می نمایند صورتحساب آن را ازامورمالی مخفی نگهمیدارند تا به همه تخلفات پی نبرده ونتوانند ازاین طریق مدیران را تحت فشار قرار دهند بهمین علت امور مالی نمیتواند ارقام دقیق وواقعی دارائی هارا اعلام نماید ، زیرا دسترسی به صورتحسابهای دارائیها وکالاهای خریداری شده را ندارد وازاین رواست که صورتهای مالی اینگونه بنگاههای اقتصادی غیر واقعی بوده ونمی تواند بیانگر وضعیت مالی بنگاه اقتصادی باشد.

البته دست درازی اینگونه مدیران فقط به معاملات انبوه ، ختم نمیشود بلکه حتی به حقوق ومزایای اندک نیروهای کارخود نیز چشم طمع دوخته وبعناوین مختلف ازپرداخت همه آن خودداری می ورزند وبرای اینکه آن عده از کارکنان مورد اطمینان خودرا راضی نگهدارند قسمتی ازحقوق آنان را درلیست جداگانه وبا عناوینی دیگر پرداخت می نمایند تا مشمول حق بیمه ومالیات نگردند.

با این توصیف هنگامیکه این مدیران جهت ادامه کار نیاز به تسهیلات پیدا می نمایند ، باروشهای مختلف وبا توجه به اینکه استحقاق دریافت چنین استهیلاتی را ندارند بطورمستمر وپی درپی ازبانکهای مختلف تسهیلاتی دریافت می نمایند وازاین همه تسهیلات بانکی درجهت امورشخصی وغیر مرتبط استفاده می نمایند ووقتی که قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی بر نیامدند آنگاه سعی می نمایند ازطریق تهدید به اخراج نیروهای کار، مسئولین راتحت فشار قرار داده تا بنحوی بتوانند خودرا اززیربار این همه بدهی خلاص نمایند.

مدیران بنگاههای ناموفق ازهرطریق وروش تلاش می نمایند خودرا از بحرانهای ایجاد شده رها نمایند ولی بجهت اینکه همواره دارای اهدافی نا مقدس می باشند ، هرگز موفق نشده وانچه که باقی می ماند بنگاهی ورشکسته می باشد که بجهت اینکه قادر به پرداخت حقوق ومزایای نیروهای کار خود نمی باشند ، آنا ن را به واحد اشتغال وبیمه بیکاری معرفی می نمایند که این مسئله نیز خود تبعات ناخوشایندی را درپی دارد.

درخاتمه بایستی افزوده شود ، هدف از این توضیحات این است که بنگاههای ناموفق از بنگاههای موفق تمیز داده شده تا با پند آموزی از خطای این بنگاهها ، بنگاههای موفق بتوانند هرچه بیشتر به رشد وشکوفائی اقتصادی دست یابند تا ضمن جلوگیری از بیکاری نیروهای کار شاهد جذب بیشتر این نیروها توسط بنگاههای اقتصادی باشیم.

منبع: سایت اقتصادی

http://eghtesadi.avi.trade

[ شنبه 24 بهمن 1394 ] [ 18:32 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ