اقتصادی

بررسی مختصر درباره معضلات اقتصادی وارائه راهکارهای مناسب

کاهش تدریجی درآمد سازمان تامین اجتماعی با عدم بررسی دفاترقانونی بنگاههای اقتصادی:

درگذشته نه چندان دور شاهد بررسی دفاتر قانونی بنگاههای اقتصادی ازجانب حسابرسان سازمان تامین اجتماعی بوده ایم ، اما چند سالی است که این بررسی ازدفاتر شرکتها یا به بوته فراموشی سپرده شده ویا اگر چنین بررسیهائی صورت می گیرد بسیار نامحسوس بوده است.

جدی نگرفتن موضوع بررسیهای اسناد ومدارک شرکتها موجب آن گردیده که بعضی از کارفرمایان این بنگاههای اقتصادی ، ازفرصت بدست آمده سوء استفاده نموده وهمه واقعیات معاملات خودرا اظهار ننمایند.

ازمهمترین تخلفات بعضی ازاین کارفرمایان ، شامل پیمانکاران ، ونیز عدم پرداخت مبالغ واقعی بابت حق بیمه کارگران می باشند که عدم واریز حق بیمه این مشمولان می تواند زیان بسیاری برای تامین اجتماعی وسود ومنفعت بزرگی رابرای اینگونه کارفرمایان ایجاد نماید.

کارفرمایان اینگونه بنگاههای اقتصادی (که درگذشته بعلت بررسی دفاتر قانونی ازجانب سازمان تامین اجتماعی مجبور به معرفی پیمانکاران خود جهت دریافت مفاصا جساب به این سازمان بودند) اینک این پیمانکاران را جهت مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمی نمایند وحتی بعضی ازمزایای کارگران که درگذشته درلیست حقوق قرارداشتند را ازاین لیست خارج نموده اند که ازاین بابت حق بیمه ای پرداخت نمی نمایند.

کارفرمایان اینگونه بنگاههای اقتصادی اگرچنانچه درحال ساخت بنگاه اقتصادی دیگری باشند ازعدم بررسی دفاتر سوء استفاده نموده وهمه پرداختی بابت این پیمانکاران ونیز خارج ازلیست کارگران را یکجا بحساب قیمت تمام شده دارائیهای ساختمانهای درجریان ساخت منظورمی نمایند ، تا بسهولت قابل رهگیری نباشند.

همه افرادی که درمناصب مختلف سازمان تامین اجتماعی انجام وظیفه می نمایند ، موظفند که ازحق الناس بخوبی مواظبت نمایند ، تا آسیبی به منابع درآمدی این سازمان وارد نشود. همه مستمری بگیران ، بازنشستگان وبیمه شدگان به این امید که ازاموال آنان بنحو احسن نگهداری میشود، ازمدیران این سازمان مردم نهاد انتظاردارند درجهت استیفای حقوق آنان نهایت تلاش وکوشش مبذول گردد تا درآینده بسبب این کاهش درآمدی متحمل خسارات غیر قابل جبران نگردند.

درخاتمه ازهمه مسئولان دلسوز سازمان تامین اجتماعی که با نهایت تلاش وکوشش از منافع بیمه شدگان ونیز مستمری بگیران وبازنشستگان پاسداری می نمایند ، تشکروقدردانی میگردد.

منبع : سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadiiran.com

[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ 11:59 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]

هشدار! جایگزینی نیروهای کار جدید توصیه شده بجای نیروهای کار قدیمی:

آن عده ازکارفرمایانی که ازطریق تسهیلات بانکی مبادرت به ساخت بنگاههای اقتصادی ویا ادامه پروژه خویش گردیده اند، باتوجه به تعهداتی که درزمینه های جذب نیرو ونیز حفاظت ازنیروهای شاغل دربنگاه خویش را عهده دارگشته اند ، پس از دریافت این تسهیلات به همه تعهدات خود پشت پازده واقدام به اخراج نیروهای شاغل دراین بنگاههای اقتصادی زده ونیروهای توصیه شده ازجانب بانکها ودیگراداراتی که بطریقی دردریافت این تسهیلات ازاین کارفرمایان جانبداری کرده اند، را جایگزین نموده اند.

این عده ازکارفرمایان با تهدید ونیز فریب از نیروهای کار ماهروقدیمی خود خواسته اند که به این نیروهای کارجدید توصیه شده ، آموزش داده (وآسوده خاطرباشند که آسیبی ازاین ناحیه مشاغل آنان را تهدید نمی نماید). اما هنگامیکه این کارفرمایان متوجه می شوند که نیروهای کارجدید ، به آموزشهای لازم دست یافته اند مبادرت به اخراج نیروهای کار ماهر وباتجربه قدیمی خود می زنند.

اما بایستی به این موضوع توجه نمود که هیچگاه با یک دوره آموزشی کوتاه مدت این نیروهای جدید همانند نیروهای باتجربه قدیمی نمی توانند تاثیرگذار باشند. این نیروهای جدید بایستی مدتهای زیادی زیر نظر این افراد تجربه به فراگیری مهارت بپردازند تا بتوانند همانند آنان یک نیروی کارامد وتاثیرگذار باشند.

این تهدید وفریب کارفرمایان درجهت حمایت ازنیروهای کار توصیه شده ازجانب بانکها وسایر ادارات ذینفع موجب ناخرسندی آن عده ازنیروهای کارقدیمی( که هنوز مورد غضب این کارفرمایان قرارنگرفته اند) می گردد ، زیرا دراین اندیشه هستند که درآینده ای نه چندان دور نیروهای توصیه شده جدیدی بجای آنان بکار گرفته شده وآنان را ازکارواشتغال محروم سازند.این اندیشه وتفکر درمیان نیروهای کار بسیار خطرناک بوده وبشدت سبب کاهش تولید ونیز کاهش درآمد برای این بنگاهها میگردد که میتواند تهدیدات جدی را برای اینگونه بنگاهها فراهم سازد .

برای جلوگیری ازچنین اقداماتی ازجانب اینگونه کارفرمایان ، بایستی با هوشیاری کامل اقدامی صورت گیرد، ودرادامه پرداخت مابقی تسهیلات به اینگونه بنگاههای متخلف دقت بیشتری معمول گردد، تا مانع اخراج نیروهای کارقدیمی گرددوپرداخت باقیمانده تسهیلات را منوط به بازگشت نیروهای کار وشاغل قدیمی به کاراولیه ودلجوئی ازآنان نمایند وبه اینگونه کارفرمایان متذکرشوند که بایستی به همه تعهدات خود درجهت جذب نیروهای جدید ونیز حفظ نیروهای شاغل دربنگاه خود پایبند باشند وهرگونه تخطی ازاین مورد میتواند مجازاتهای اقتصادی سختی را برای آنان درپیش داشته باشد.

منبع : سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadiiran.com

[ سه شنبه 14 آذر 1396 ] [ 11:57 ] [ محمدرضا عادلی مسبب کودهی ]

[ ]


Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394

X
تبلیغات

تيك بلاگ